من از دین متنفر بودم!/ امروز یک آرزو بیشتر ندارم +فیلم
در برنامه « از لاک جیغ تا خدا» مطرح شد
برنامه «از لاک جیغ تا خدا» امروز به سراغ دختری رفت، که در فرآیند دینداری و برگزیدن حجاب چادر برای پوشش خود، فراز و فرودهای بسیاری را از دوران راهنمایی تا ورود به دانشگاه پشت سرگذاشته است.